Qui pot signar?

Qui pot signar per donar suport a aquesta proposta de Llei?

Per tal d’aconseguir el suport necessari, la proposta de Llei haurà de reunir un mínim de 50.000 signatures vàlides, d’un nombre igual de persones que reuneixin els requisits exigits per la Llei d’iniciativa legislativa popular. Aquests requisits són els següents:

Podran signar totes les persones majors de setze anys, que estiguin inscrites com a domiciliades en el padró d’algun municipi de Catalunya i compleixin un dels requisits següents:

  1. Posseeixin la ciutadania espanyola, o bé siguin ciutadans dels estats membres de la UE, o bé d’Islàndia, Liechtestein o Suïssa.
  2. Aquells que resideixin legalment a Espanya, d’acord amb la normativa d’estrangeria.
  3. A la disposició addicional 1a de la Llei 1/2006, de 23 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, ja es preveia la possibilitat de la signatura electrònica. Malgrat això, els diferents governs no han estat capaços en quionze anys d'habilitar els mitjans necessaris per a poder fer-la efectiva. Per tant, no es possible la signatura electrònica.

On podran fer-ho?

Els plecs de recollida de signatures de la ILP-Montseny estaran disponibles en llocs determinats de la geografia catalana (centres socials, casals, esplais, caus escoltes, llocs de trobada de joves, etc.). A més dels anteriors, també hi haurà persones responsables repartides per tot el territori català, que permetran l’accés als plecs en aquelles poblacions on no hi hagi cap dels locals descrits més amunt.

En qualsevol cas, els punts d’accés, als plecs de signatures, quedaran reflectits en un mapa interactiu d’aquesta mateixa pàgina web, amb les dades de contacte corresponents per a cada localitat activa.

En compliment de la normativa de protecció de dades, la informació personal facilitada als plecs de signatures, serà utilitzada, únicament, per donar suport a la iniciativa legislativa popular “LLEI DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, DE PARATGES NATURALS D’INTERÈS NACIONAL I DE RESERVES NATURALS INTEGRALS (ILP Montseny)“ .

Plec de signatures