Instruccions per a recollir signatures

Com fer la tasca de recollida amb el mínim d’errades?

La recollida de signatures requereix un esforç limitat, tot i que, si es vol assegurar que arribin a ser validades al final del procediment, cal respectar unes regles mínimes:

1) Es preferible que les persones fedatàries siguin les que omplin els apartats de cada casella sempre que es pugui, prenent les dades directament dels DNI (o dels documents d’identificació en el cas d’estrangers residents legalment), deixant només la signatura per a la persona intervinent.

2) La lletra hauria de ser en majúscula de manera preferent, per tal d’evitar errors de lectura.

3) Hem d'assegurar-nos, sempre, que l’adreça que figura al DNI sigui la mateixa que consta al padró municipal del lloc on viu l’intervinent. En cas de contradicció, l’adreça que serà acceptada per l’Institut d’Estadística, serà sempre la que consta al padró. Per tant, és aquesta la que es considera vàlida.

4) Cal recordar que només poden signar les persones que estiguin empadronades a qualsevol municipi de Catalunya, en ser aquest l’àmbit afectat per la consulta, d’acord amb la Llei 1/2006, de 16 de febrer.

5) En cas d'errada a l'omplir les dades, no s'han de fer correccions amb tipex o similars. Cal creuar la casella i procedir a omplir la casella següent.

6) Als efectes de la seva tramitació pel Parlament de Catalunya, només es consideraran vàlids aquells plecs de signatures que estiguin segellats i numerats pels serveis jurídics del Parlament. Per tant, en cap cas, no s’ha de fer fotocòpies dels plecs existents, sinó fer servir, exclusivament, aquells que es repartiran en els punts indicats, o bé a través de les fedatàries i fedataris de cada localitat habilitada.

7) Tot i que a la disposició addicional 1a de la Llei 1/2006, de 23 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, ja es preveia la possibilitat de la signatura electrònica, els diferents governs que han existit des de llavors, no han estat capaços en quinze anys d'habilitar els mitjans necessaris per a poder fer-la efectiva. Per tant, no es possible la signatura electrònica.

En aquesta mateixa pàgina web podeu visionar un mapa interactiu, on trobareu indicacions dels punts de disponibilitat de plecs de signatures per tot el territori. I recordeu, només una signatura per persona!

 

Signatures màILP Montseny